Poradnictwo rodzinne

Wspólnota Krwi Chrystusa

Schola

Koło przyjaciół Radia Maryja

Żywy Różaniec

Ministranci

Siostry Orionistki

I Komunia Święta

Bierzmowanie

Duszpasterze

Ulice należące do parafii

WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA

Informacje o Wspólnocie Krwi Chrystusa

Wspólnota Krwi Chrystusa zwana w skrócie WKC, jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, działającym w oparciu o przepisy Prawa Kanonicznego i na podstawie własnego Statutu.  Została powołana i działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie Statutu Generalnego Unione Sanguis Christi zatwierdzonego przez Papieską Radę ds. Świeckich dnia 24 maja 1988.

W Polsce istnieje od 1981r. Funkcjonuje jako ruch katolicki, stowarzyszony                       w Ogólnopolskiej Radzie Ruchów Katolickich.

Wspólnota Krwi Chrystusa na terenie RP działa pod kierownictwem i odpowiedzialnością Misjonarzy Krwi Chrystusa (CPPS).

Siedzibą Wspólnoty Krwi Chrystusa jest Częstochowa. Znakiem Wspólnoty Krwi Chrystusa jest krzyż grecki z czerwonym okrągłym polem w centrum.

Motywem przewodnim życia członków Wspólnoty jest Krew Chrystusa, która jest wyrazem tajemnicy paschalnej i obrazuje nieskończoną miłość Boga do człowieka. Przez jej pryzmat chcemy spoglądać na świat i drugiego człowieka.

Polem misji – głoszenia przesłania miłości Boga – jest własna miejscowość, parafia, rodzina, miejsce pracy, szkoła.

Celem naszej Wspólnoty jest przede wszystkim osobiste uświęcenie członków poprzez formację i życie w duchowości Krwi Chrystusa.

Otwieramy serca dla krwawiącego dziś Zbawiciela. Jesteśmy wrażliwi na „krzyk krwi”, który rozbrzmiewa dziś w wielu miejscach i sytuacjach ludzkiego cierpienia, biedy, krzywd, niesprawiedliwości…

Staramy się nieść przesłanie miłości Boga wszystkim, kochając i służąc przez modlitwę, przykład własnego życia i konkretną pomoc.

Krew Chrystusa przynagla nas do pojednania z Bogiem, samym sobą i innymi ludźmi. Przynagla nas do budowania wspólnoty pomiędzy nami i z wszystkimi, do których jesteśmy posłani.

Ważnym aspektem naszej współpracy jest wzajemna troska o siebie przez modlitwę, służbę wzajemną i czynienie dobra.

„Dlatego wszędzie gdzie są członkowie WKC starają się być znakiem jedności, której Bóg pragnie dla swoich uczniów (por. J 17, 21).

Więź miłości wzajemnej, prowadząca do jedności jest najlepszym fundamentem dla niesienia pomocy wszystkim potrzebującym. „

Podejmujemy trud niesienia Jezusowego pokoju tym, którzy tego potrzebują. A tylu jest potrzebujących wokół nas: m. in. w więzieniu, szpitalu, hospicjum, zakładzie opiekuńczym.

Ludzie wokół nas potrzebują tak samo miłości i pociechy jak w stanie wojennym – kiedy wspólnota powstawała w Polsce – albo i bardziej. Jeżeli im tego nie damy – my, którzy szczególnie wiedzą jak wielka jest Boża Miłość – Krew Chrystusa – to, kto ma to zrobić? Jeżeli nie będziemy dzielić tego daru, który otrzymaliśmy, to może nam zniknąć, możemy go utracić.

Modlitwa do Krwi Chrystusa (osobista i wspólnotowa), regularne uczestnictwo w Eucharystii, czytanie i rozważanie Pisma Świętego, praktyka „Słowa Życia”, uczestnictwo w rekolekcjach, wpatrywanie się w świętych Patronów – to to, co nas kształtuje i usposabia do wyjścia do innych, do szukania coraz to nowych sposobów, jak pomóc bliźniemu – również w tym, aby odnalazł Boga.

„ Bądźcie wspólnotą dynamiczną i gorliwą w miłości, otwartą, zdolną do konkretnych gestów pojednania, gościnną i wielkoduszną wobec wszystkich braci i sióstr w wierze, nawet jeżeli są od was inni. Bądźcie wspólnotą gotową przyjąć każdego – kimkolwiek jest i skądkolwiek przybywa – z szacunkiem i miłością, bezinteresownie ofiarując mu dar otrzymany od Boga.” (C.M.Martini)

 Ze Statutu:  Celem Wspólnoty Krwi Chrystusa jest:

 • osobista formacja członków
 • ożywienie życia parafialnego
 • apostolstwo modlitwy w duchowości Krwi Chrystusa
 • budowanie jedności we wspólnocie na wzór rodziny
 • działalność charytatywno – opiekuńcza
 • praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży
 • wspieranie dzieł Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa
 • ewangelizacja
 • obrona życia ludzkiego
 • walka o godność każdego człowieka
 • promocja rodziny

MENU

Obserwuj nas na facebook'u